Tuesday, December 12, 2017

Platonův Faidros ve světle datování jeho Charmidu

Závěrečný rozhovor mezi Charmidem a Sokratem v Charmidu nasvědčuje tomu, že tento dialog byl napsán v prvních týdnech Aristokratického převratu, jímž se vláda dostala do rukou Třiceti mužů s neomezenou vrchní mocí, od níž si Platon sliboval, že obec budou spravovat tak, že ji „povedou od jakéhosi nespravedlivého života k spravedlivému jednání“ (ek tinos atikou biou epi dikaion tropon agontas, Sedmý dopis 324d4-5). Protože tento závěrečný rozhovor má mimořádný význam nejen pro datování Charmidu, ale i pro datování Faidru, vytknu zde z něho to nejdůležitější.

Poté, co Sokrates v Charmidu uzavřel své zkoumání sôphrosunê (rozumnosti, uměřenosti) nářkem nad svou neschopností tuto zdatnost správně určit, Charmides Sokratovu sebekritiku odmítá, a rozhoduje se, že se Sokratem v této zdatnosti nechá vzdělávat. Kritias mu toto rozhodnutí nejen že schvaluje, ale přikazuje mu, aby se Sokrata nepouštěl. Když se Sokrates ptá, o čem se to spolu radí, Charmides odpovídá, že se již uradili. Tu se Sokrates otáže: „Užiješ tedy násilí?“ – Charmides: „Buď jist, že užiji násilí, když tento zde přikazuje; vzhledem k tomu zase ty uvažuj, co uděláš.“ – Sokrates: „Žádná nezbývá úvaha; neboť tobě, když by ses pokoušel něco udělat a užíval násilí, nikdo na světě nebude s to odporovat.“ – Charmides: „Tedy neodporuj ani ty!“ – Sokrates: „Nebudu tedy odporovat.“ (176c7-d5, řeklad pasáží z Charmidu a z Faidru F. Novotný)

V rámci dramatického datování se tento rozhovor odehrál bezmála třicet let před sepsáním Charmidu. Tu si mladičký Charmides dobře uvědomil, že Sokrata hluboce zaujal, a v tom nejlepším smyslu slova z toho těží, Sokratovi poroučí, a s hravostí mu hrozí násilím, kdyby ho neuposlechnul. A Sokrates si od něho nechává poroučet, tak jako si nechává mnoho líbit od mladého a krásného Menona v Menonu. Jako takovým, Platon mohl tímto rozhovorem dialog ukončit před tím, než se vláda Třiceti pod vedením Kritia zvrhla v bezuzdnou tyranidu. Jak by však Platon byl mohl tímto rozhovorem ukončit Charmides poté, co vláda Třiceti tyranů Sokratovi přikázala, aby spolu se čtyřmi dalšími zatknul Leonta Salaminského a přivedl ho na smrt, poté, co Sokrates toho příkazu neuposlechl, čímž se sám vystavil nebezpečí smrti, kterému unikl jen proto, že „ta vláda brzo padla“ (hê archê dia tacheôs kateluthê), jak Platon zdůrazňuje v Obraně Sokrata (32c8) i v Sedmém dopisu (324d-325a).

Napsal-li tedy Platon Charmides v počáteční fázi vlády Třiceti, tak jak ji koncipoval a zpočátku za souhlasu značné části občanů vedl Theramenes, tu je ve světle tohoto datování třeba zvážit starověkou životopisnou tradici, podle níž Platonovým prvním dialogem byl Faidros.

V životopise Platona Diogena Laertského je mnoho chybných údajů a bylo by nesprávné Faidros považovat za první na podkladě Diogenova „existuje podání (logos de), že nejprve napsal Faidros (prôton auton grapsai ton Phaidron, III.38)“ Stejně nesprávné však je toto starověké datování Faidru odmítnout, aniž bychom si položili otázku, jak by tento dialog, dialogy s ním myšlenkově spojené, a celý platonský korpus vypadal, kdybychom Faidros nahlédli jako Platonův první dialog.

Datování Charmidu jako dialogu napsaného a vydaného v první fázi vlády Třiceti, tedy v roce 404 př.n.l., nás staví před úkol podívat se na tyto dva dialogy za předpokladu, že Platon napsal Faidros před Charmidem. V tomto příspěvku se soustředím na motiv lékařství, který oba tyto dialogy spojuje.

Ve Faidru se motiv lékařství ohlašuje hned na začátku. Sokrates otevírá dialog slovy: „Milý Faidre (Ô phile Phaidre), kampak (poi dê) a odkud (kai pothen)?“ Faidros odpovídá: „Od Lysia (Para Lusiou), Sokrate (ô Sôkrates), syna Kefalova (tou Kephalou), a jdu na procházku na cestu za hradbami (poreuomai de pros peripaton exô teichous); neboť jsem tam byl velmi dlouho (suchnon gar ekei dietripsa chronon), seděl jsem tam od rána (kathêmenos ex heôthinou). Poslouchám totiž tvého i mého přítele Akumena (tô̢ de sô̢ kai emô̢ hetairô̢ peithomenos Akoumenô̢) a konám procházky po cestách (kata tas hodous poioumai tous peripatous); on totiž říká (phêsi gar), že jsou méně únavné (akopôterous einai) než procházky na závodišti (tôn en tois dromois).“ [Novotný poznamenává: „Akumenos byl známý lékař, otec lékaře Eryximacha, uvedeného v Symposiu.“]

V druhé části Faidru, která je věnovaná dialektice a rétorice, Platon probírá existující pokusy o rétoriku, a jejich nedostatečnost nahlíží ve světle lékařství, uznávané vědecké disciplíny (technê).

Faidros poukazuje na věci „které jsou v knihách napsaných o řečnickém umění“ (ta g‘ en tois bibliois tois peri logôn technês gegrammenois, 266d5-6) a Sokrates ty věci přivádí na světlo: „Úvod“ (prooimion), „vypravování“ (diêgêsin), „svědectví“ (marturias), „důkazy“ (tekmêria), „pravděpodobnosti“ (eikota), „dotvrzování“ (pistôsin), „přídavek k dotvrzování“ (epipistôsin), „vyvracení“ (elenchon) a „přídavek k vyvracení“ (epexelenchon), které lze najít u Theodora Byzantského (266d7-267a2); „skryté projevování“ (hupodêlôsin), „nepřímé chvály“ (parepainous) i „nepřímé hany“ (parapsogous) vynalezené Euenem z Paru (267a2-5); pak připomíná Teisia a Gorgia: „Ti uviděli, že více než pravdy jest si vážiti pravděpodobnosti (hoi pro tôn alêthôn ta eikota eidon hôs timêtea mallon), dále pak způsobují silou řeči, že se malé věci jeví velikými a veliké malými (ta te au smikra megala kai ta megala smikra phainesthai poiousi dia rômên logou), a nové věci představují starým způsobem (kaina te archaiôs) a opačné novým (ta t’enantia kainôs); také vynalezli ve výkladu o všech věcech i stručnost řečí i nesmírné délky (suntomian te logôn kai apeira mêkê peri pantôn anêuron, 267a6-b2).“ Dále uvádí Polovo „zdvojování“ (diplasiologian), „sloh průpovědní“ (gnômologian) a „sloh obrazný“ (eikonologian), Protagorovu „správnost jazyka“ (orthoepeia) (267b10-c6), a neopomene Thrasymacha z Chalcedonu, „který svým uměním ovládl žalné řeči, které vláčí ke stáří a chudobě (tôn ge mên oiktrogoôn epi gêras kai penian helkomenôn logôn kekratékenai technê̢); … ten muž zároveň dovede množství rozjitřiti (orgisai te au pollous hama deinos hanêr gegonen), a zase rozjitřené kouzelnými slovy tišiti (kai palin ôrgismenois epa̢dôn kêlein), jak sám pravil (hôs ephê); také nejpůsobivěji umí osočovati, i osočování, ať to je kdekoli, vyvrátit (diaballein te kai apolusasthai diabolas hothendê kratistos). A dále, co se týče konce řeči (to de dê telos tôn logôn), podobá se, že všichni společně mají totéž mínění (koinê̢ pasin eoike sundedogmenon einai); jedni mu říkají ‚závěr‘, jiné mu dávají jiné jméno (hô̢ tines epanodon, alloi d‘ allo tithentai onoma).“ – Faidros: „Myslíš způsob uvésti na konci posluchačům na paměť všechny jednotlivé myšlenky o předmětu řeči (To en kephalaiô̢ hekasta legeis hupomnêsai epi teleutês tous akouontas peri tôn eirêmenôn;)?“ – Sokrates: „Ano, to myslím (Tauta legô), a máš-li ty ještě něco jiného říci o řečnickém umění (kai ei ti su allo echeis eipein logôn technês peri).“ – Faidros: „Jen maličkosti (Smikra ge), které nestojí za řeč (kai ouk axia legein).“ (267c7-d9)

Po tomto přehledu technických vymožeností vynalezených předními učiteli rétoriky Sokrates navrhuje: „Maličkosti nechme být (Eômen ta ge smikra); ale raději se podívejme při světle na tyto věci (tauta de hup‘ augas mallon idômen), jaký (tina) a kdy (kai pot‘) mají umělecký význam (echei tên tês technês dunamin).“ – Faidros: „Ba velmi silný (kai mala errômenên), Sokrate (ô Sôkrates), jistě aspoň ve shromážděních lidu (en ge dê plêthous sunodois).“ – Sokrates: „Ano, mají (Echei gar). Než podívej se i ty, vzácný příteli (all‘, ô daimonie, ide kai su), zdali se snad i tobě jeví jejich osnova tak řídkou (ei ara kai soi phainetai diestêkos autôn to êtrion) jako mně (hôsper emoi).“ – Faidros: „Jen ukazuj (Deiknue monon).“(268a1-7)

V Novotného překladu se ztrácí smysl tohoto krátkého rozhovoru mezi Sokratem a Faidrem. Faidros se upne na slovo dunamin (sílu, moc), a Sokratovu otázku chápe jako dotaz, zda ty vymoženosti vynalezené učiteli rétoriky mají moc přesvědčivosti. Proto odpovídá: „A velice mocnou (kai mala errômenên) [sílu (dunamin)], jistě aspoň ve shromážděních lidu.“ Na to Sokrates nemůže jinak než přitakat: „Ano, mají“. Jeho otázka však směřovala jinam. On se ptal, zda „tyto věci“ (tauta, 268a1), tedy veškeré ty jmenované vymoženosti učitelů rétoriky mají „moc vědecké disciplíny“ (tên tês technês dunamin), jak ukáže poukaz na lékařství, kterým Sokrates na Faidrovu výzvu „Jen ukazuj“ odpovídá.

Sokrates: „Nuže pověz mi toto (Eipe dê moi). Kdyby někdo přišel k tvému příteli (ei tis proselthôn tô̢ hetairô̢ sou) Eryximachovi (Eruximachô̢) nebo k jeho otci Akumenovi (ê tô̢ patri autou Akoumenô̢) a řekl (eipoi hoti): ‚Já umím (Egô epistamai) podávat tělům takové prostředky (toiaut‘ atta sômasi prospherein), že je podle své vůle zahřívám (hôste thermainein t‘ ean boulômai) i chladím (kai psuchein), a kdykoli se mi uzdá (kai ean men doxê̢ moi), způsobuji zvracení (emein poiein) nebo (ean d‘ au) také průjem (katô diachôrein) a velmi mnoho jiných takových věcí (kai alla pampolla toiauta); a když to umím (kai epistamenos auta), soudím (axiô), že mám právo být lékařem (iatrikos einai) a také dělat lékařem jiného (kai allon poiein), komukoliv bych odevzdal znalost těchto věcí (hô̢ an tên toutôn epistêmên paradô).‘ – co by asi na to řekli (ti an oiei akousantas eipein;)?“ – Faidros: „Co jiného (Ti d‘ allo ge), nežli že by se otázali (ê eresthai), zdali kromě toho také ví (ei prosepistatai), u kterých lidí a kdy má dělat jednotlivé z těchto věcí a v které míře (kai houstinas dei kai hopote hekasta toutôn poiein, kai mechri hoposou;).“ – Sokrates: „A kdyby tu odpověděl (Ei oun eipoi hoti): „Nikoli (Oudamôs), ale soudím (all‘ axiô), že ten, kdo se tomu ode mne naučí (ton tauta par‘ emou mathonta), má sám být schopen dělat (auton hoion t‘ einai poiein), nač se tážeš (ha erôta̢s).“ – Faidros: „Myslím, že by řekli (Eipein d‘ an oimai), že ten člověk blázní (hoti mainetai h‘anthrôpos), a když se o něčem dočetl v knize (kai ek bibliou pothen akousas), nebo když se mu náhodou dostaly do rukou nějaké lékařské prostředky (ê perituchôn pharmakiois), že se domnívá, že se stal lékařem (iatros oietai gegonenai), ačkoli nerozumí ničemu z toho umění (ouden epaïôn tês technês).“ (268a8-c4)

Platon vzápětí koriguje tento příkrý Faidrův odsudek. Sokrates upozorňuje, že Akoumenos by o takovém člověku řekl, že zná „přípravné věci k lékařství (ta pro iatrikês), ale ne lékařství (all‘ ou ta iatrika, 269a2-3).“ V rámci svého srovnání kvazi rétoriky s lékařstvím se tu Platon odvolává na Akumena, aby naznačil, že jmenované vynálezy kvazi-odborníků na rétoriku neodmítá jako vadné či neužitečné, že je však považuje pouze za věci přípravné, které mají daleko do toho, aby postavily rétoriku na roveň vědecké disciplíny, o kterou mu tu jde.

Zřejmě mu tu jde o věc důležitou, protože hned na to se obrací k Perikleovi, kterého nechává promlouvat následovně: „Faidre a Sokrate (Ô Phaidre te kai Sôkrates), nesmíte se horšiti (Ou chrê chalepainein), nýbrž musíte odpouštět (alla sungignôskein), jestliže někteří z neznalosti dialektiky (ei tines mê dunamenoi dialegesthai) se ukázali neschopnými určiti (adunatoi egenonto horisasthai), co je rétorika (ti pot‘ estin rêtorikê), a jestliže se pro tento nedostatek (ek de toutou tou pathous) domnívali, že již vynalezli rétoriku, když mají nutné přípravné znalosti k tomu umění (ta pro tês technês anankaia mathêmata echontes rêtorikên ô̢êthêsan hêurêkenai); i to, že si myslí, když učí těmto věcem jiné, že je dokonale vyučili rétorice (kai tauta dê didaskontes allous hêgountai sphisin teleôs rêtorikên dedidachthai), avšak co se týče toho, aby se jednotlivých z těch věcí užívalo přesvědčivě (to de hekasta toutôn pithanôs legein te) a aby z nich byl sestavován celek (kai to holon sunistasthai), to že není nic těžkého (ouden ergon on) a že si to mají jejich žáci opatřiti při svých řečech sami od sebe (autous dein par‘ heautôn tous mathêtas sphôn porizesthai en tois logois).“ (269b4-c5)

Faidros s tím vším souhlasí, ptá se však: „ale jak a odkud by tedy bylo možno si opatřiti umění řečníka vskutku odborného a přesvědčivého (alla dê tên tou tô̢ onti rêtorikou te kai pithanou technên pôs kai pothen an tis dunaito porisasthai)?“ – Sokrates odpovídá: „S možností státi se (To men dunasthai) dokonalým zápasníkem má se to, Faidre, pravděpodobně – nebo snad i nutně – jako s ostatními věcmi (ô Phaidre, hôste agônistên teleon genesthai, eikosisôs de kai anankaion echein hôsper t’alla): je-li ti dána od přírody řečnická schopnost (ei men soi huparchei phusei rêtorikô̢ einai), budeš proslulým řečníkem (esê̢ rêtôr ellogimos), jestliže přibereš nauku (proslabôn epistêmên te) a cvik (kai meletên); avšak které z těchto podmínek se ti bude nedostávat (hotou d‘ au elleipê̢s toutôn), po té stránce budeš nedokonalý (tautê̢ atelês esê̢). Pokud však jde při tom o umění (hoson de autou technê), nevidím správnou k němu cestu tam, kudy se ubírá Lysias a Thrasymachus (ouch hê̢ Lusias te kai Thrasumachos poreuetai dokei moi phainesthai hê methodos).“ (269c9-d8)

Když se Faidros táže, jakou cestu má Sokrates na mysli, tento se vrací k Periklovi: „Skoro se zdá (Kinduneuei), můj milý (ô ariste), že se Perikles podle všeho osvědčil ze všech nejdokonalejším v umění řečnickém (eikotôs ho Periklês pantôn teleôtatos eis tên rêtorikên genesthai) … Všechna umění, která jsou veliká (Pasai hosai megalai tôn technôn), potřebují také (prosdeontai) důvtipného mluvení (adoleschias) a nad zem hledícího zkoumání o přírodě (kai meteôrologias phuseôs peri); neboť odtamtud odněkud, jak se podobá, vchází do nich tato povýšenost mysli a všestranná účinnost (to gar hupsêlonoun touto kai pantê̢ telesiourgon eoiken enteuthen pothen eisienai). To si získal také Perikles ke svému nadání (ho kai Periklês pros to euphuês einai ektêsato). Stalo se to, myslím, tím, že se setkal s Anaxagorou, který byl takový (prospesôn gar oimai toioutô̢ onti Anaxagora̢); tu se naplnil zájmem o věci nad zemí (meteôrologias emplêstheis), přišel k podstatě rozumu a myšlení (kai epi phusin nou te kai dianoias aphikomenos), o kterýchžto věcech (hôn dê peri) tak obšírně vykládal Anaxagoras (ton polun logon epoieito Anaxagoras), a odtamtud zatáhl do řečnického umění (enteuthen heilkusen epi tên tôn logôn technên), co bylo prospěšné (to prosphoron autê̢).“ – Faidros: „Jak to myslíš (Pôs touto legeis;)?“ – Sokrates: „Bezpochyby je tomu stejně s lékařským uměním jako s rétorikou (Ho autos pou tropos technês iatrikês hôsper kai rêtorikês).“ – Faidros: „Jak to (Pôs dê;)?“ – Sokrates: „V obém je třeba rozebrati přirozenost (en amphoterais dei dielesthai phusin) – v onom těla (sômatos men en tê̢ hetera̢), v této duše (psuchês de en tê̢ hetera̢) – jestliže chceš působit netoliko obratností a zkušeností, nýbrž uměním (ei melleis, mê tribê̢ monon kai empeiria̢ alla technê̢), a takto tělu zjednat zdraví a sílu podáním léků a výživy (tô̢ men pharmaka kai trophên prospehrôn hugieian kai rômên empoiêsein), duši pak podáváním řádných řečí a činností dát přesvědčení, které bys chtěl, a zdatnost (tê̢ de logous te kai epitêdeuseis nomimous peithô hên an boulê̢ kai aretên empoiêsein).“ – Faidros: „Je tomu aspoň pravděpodobně tak, Sokrate (To goun eikos, ô Sôkrates, houtôs).“ – Sokrates: „Nuže myslíš, že je možné vypozorovati přirozenost duše tak, aby to stálo za řeč (Psuchês oun phusin axiôs logou katanoêsai oiei dunaton einai), bez přirozenosti celku (aneu tês tou holou phuseôs;)?“ – Faidros: „Máme-li něco věřit Hippokratovi, jednomu z asklepiovců (Ei men Hippokratei ge tô̢ tôn Asklêpiadôn dei ti pithesthai), ani o tělu nelze nabýt znalosti bez tohoto postupu (oude peri sômatos aneu tês methodou tautês).“ (269e1-270b9)

***
Charmidu, tak jako ve Faidru, se motiv lékařství dostává na scénu v úvodní části. Sokrates požádal Kritia, aby mu představil Charmida, a Kritias řekl svému průvodci: „Hochu (Pai), zavolej Charmida (kalei Charmidên) a řekni mu (eipôn), že ho chci dovést k lékaři (hoti boulomai auton iatrô̢ sustêsai) stran té churavosti (peri tês astheneias), na kterou si mi nedávno stěžoval (hês prô̢ên pros me elegen hoti asthenoi).“ K Sokratovi se Kritias obrátil se slovy: „Před krátkým časem mi říkal (Enanchos toi ephê), že ho jaksi tíží hlava (barunesthai ti tên kephalên), když ráno vstává (heôthen anistamenos); nuže co ti brání (alla ti se kôluei), abys před ním nedělal (prospoiêsasthai pros auton), jako bys znal nějaký lék proti bolení hlavy (epistasthai ti kephalês pharmakon)?“ – Sokrates: „Nic (Ouden), jen ať přijde (monon elthetô).“ (155b1-7)

Charmides přišel a zeptal se Sokrata, jestli zná lék pro bolení hlavy. Sokrates odpověděl, že zná. Když se Charmides zeptal: „Co je to (Ti oun estin;)?“, Sokrates odpověděl, „že to je jisté lupení (hoti auto eiê phullon ti), ale k tomu léku že patří jakési zaříkání (epô̢dê de tis epi tô̢ pharmakô̢ eiê); jestliže někdo to zaříkání pronáší (hên ei men tis epa̢doi) a zároveň užívá toho léku (hama kai chrô̢to autô̢), že ten lék nadobro uzdravuje (pantapasin hugia poioi to pharmakon), ale bez toho zaříkání (aneu de tês epô̢dês) že to lupení není nic platno (ouden ophelos eiê tou phullou) (155e4-8)… [to zaříkání] jest totiž takové (esti gar toiautê), že dovede uzdravovat netoliko hlavu (hoia mê dunasthai tên kephalên monon hugia poiein, správně: „že nedovede uzdravovat toliko hlavu“ , protože může uzdravovat pouze celé tělo, jak Sokrates dále vysvětluje). Snad jsi i ty slyšel o dobrých lékařích (all‘ hôsper isôs êdê kai su akêkoas tôn agathôn iatrôn), že kdykoli k nim někdo přijde s nemocí očí (epeidê tis autois proselthê̢ tous ophthalmous algôn), oni říkají (legousi pou), že jim není možno (hoti ouch hoion te) podnikat léčení toliko očí (autous monous epicheirein tous ophthalmous iasthai), nýbrž že je nutné (all‘ anankaion eiê) ošetřovat i hlavu (hama kai tên kephalên therapeuein), má-li to být dobré i s očima (ei melloi kai ta tôn  ophthalmôn eu echein); a zase že je velká nerozumnost domnívat se, že by někdy bylo možno léčit hlavu samu o sobě bez celého těla (kai au to tên kephalên oiesthai an pote therapeusai autên eph‘ heautês aneu holou tou sômatos pollên anoian einai). Podle této zásady (ek dê toutou tou logou) se pak obracejí s předpisy o životosprávě k celému tělu (diaitais epi pan to sôma trepomenoi) a spolu s celkem podnikají ošetřování a léčení části (meta tou holou to meros epicheirousin therapeuein te kai iasthai).“ (156b4-c5)

Až k tomuto bodu je Sokratův pohled na lékařství v Charmidu v souladu s tím, jak o lékařství mluví ve Faidru. V Charmidu se však k tomu pojí pohled kritický, který tu Sokrates podává s odvoláním na „jednoho z thráckých lékařů: „Pravil pak tento Thrák (elegen de ho Thra̢k houtos) … že Řekové mají pravdu, když vyslovují zásadu, kterou jsem já právě uvedl (hoti tauta men hoi Hellênes, ha nundê egô elegon, kalôs legoien); ale Zalmoxis (alla Zalmoxis), řekl (ephê), náš král, jenž jest bůh, praví (legei ho hêmeteros basileus, theos ôn), že jako se nemá podnikat léčení očí bez léčení hlavy (hoti hôsper ophthalmous aneu kephalês ou dei epicheirein iasthai) ani léčení hlavy bez léčení těla (oude kephalên aneu sômatos), tak že se nemá ani tělo léčiti bez duše (houtôs oude sôma aneu psuchês), nýbrž ta prý je příčina (alla touto kai aition eiê), že mnohé nemoci unikají řeckým lékařům (tou diapheugein tous para tois Hellêsi iatrous ta polla nosêmata), že se totiž nestarají o celek (hoti tou holou ameloien), o který je třeba pečovati (hou deoi tên epimeleian poieisthai), neboť když ten není v dobrém stavu (hou mê kalôs echontos), že není možno (adunaton eiê), aby byla v dobrém stavu část (to meros eu echein). Neboť z duše, pravil, vycházejí všechny věci (panta gar ephê ek tês psuchês hôrmasthai) i zlé (kai ta kaka) i dobré (kai ta agatha) pro tělo (tô̢ sômati) a pro celého člověka (kai panti tô̢ anthrôpô̢) a odtamtud přitékají (kai ekeithen epirrein), jako přitékají z hlavy (hôsper ek tês kephalês) k očím (epi ta ommata); proto tedy že je třeba onen zdroj (dein oun ekeino) nejprve (kai prôton) a nejvíce ošetřovati (kai malista therapeuein), má-li být i hlava i ostatní tělo v dobrém stavu (ei mellei kai ta tês kephalês kai ta tou allou sômatos eu echein). Řekl pak, že se duše ošetřuje (therapeuesthai de tên psuchên ephê), můj drahý (ô makarie), jakýmisi zaříkáními (epô̢dais tisin), a ta zaříkání (tas d‘ epô̢das tautas) že jsou krásné řeči (tous logous einai tous kalous); z takovýchto řečí (ek tôn logôn toioutôn) že vzniká v duši rozumnost (en tais psuchais sôphrosunên engignesthai), a když ta vznikne (hês engenomenês) a je tam (kai parousês), že již je snadné (ra̢dion êdê einai) opatřiti zdraví i hlavě i ostatnímu tělu (tên hugieian kai tê̢ kephalê̢ kai tô̢ allô̢ sômati porizein).“ (156d5-157b1)

Duši, péči o níž Platon v Charmidu připisuje plnohodnotnému lékařství, učinil ve Faidru doménou rétoriky založené na dialektice. Ve svém projektu této rétoriky píše: „Je patrno, že (dêlon hôs) jestliže kdo bude někomu podávat odborný výklad o řečnictví (an tô̢ tis technê̢ logous didô̢), ukáže přesně jsoucnost přirozené podstaty toho (tên ousian deixei akribôs tês phuseôs toutou), čemu bude podávat řeči (pros ho tous logous prosoisei); a to bude bezpochyby duše (estai de pou psuchê touto, 270e2-e5) … Proto tedy je všechno jeho úsilí napjato k tomuto předmětu (Oukoun hê hamilla autô̢ tetatai pros touto pasa); neboť se snaží způsobiti v něm jisté přesvědčení (peithô gar en toutô̢ poiein epicheirei, 271a1-2) … Je tedy patrno (Dêlon ara), že Thrasymachus (hoti ho Thrasumachos te), i kdokoli jiný (kai hos an allos) bude vážně podávat řečnické umění (spoudê̢ technên rêtorikên didô̢), nejprve se vší přesností (prôton pasê̢ akribeia̢) napíše o duši a způsobí, aby bylo viděti (grapsei te kai poiêsei psuchên idein), zdali to je svou přirozeností věc jedna a sobě stále podobná (poteron hen kai homoion pephuken), či podle podoby těla složitá (ê kata sômatos morphên polueides); neboť to znamená, jak myslíme, ukazovat přirozenou povahu (touto gar phamen phusin einai deiknunai, 271a4-8) … Za druhé pak (Deuteron de ge), čím je přirozeně způsobilá k činnosti a jaké, nebo k trpění a od čeho (hotô̢ ti poiein ê pathein hupo tou pephuken, 271a10-11) … Za třetí pak (Triton de dê), roztřídě (diataxamenos) druhy řečí i druhy duše (ta logôn te kai psuchês genê) a jejich rozličné stavy (kai ta toutôn pathêmata), probere všechny příčinné vztahy (dieisi pasas aitias), uváděje ve vhodné spojení pokaždé jedno s druhým (prosarmottôn hekaston hekastô̢) a vykládaje (kai didaskôn), za jakých podmínek, hledíc k jakosti duše i k jakosti řeči, a z které příčiny (hoia ousa huph‘ hoiôn logôn di‘ hên aitian) nutně (ex anankês) jedna duše se dává přesvědčiti (hê men peithetai) a druhá zůstává nepřesvědčena (hê de apeithei, 271b1-5).“

V posledních měsících válek peloponéských, když Platon sepisoval Faidros, byla athénská demokracie upadlá, ale byla to demokracie, a veškerá politická činnost se odehrávala prostřednictvím řečnického umění, jímž byl lid veden, respektive sváděn k tomu či onomu rozhodnutí, k té či oné činnosti nebo nečinnosti. Toto období bylo obdobím, kdy Platonův zájem o to, aby se pustil do záležitostí týkajících se celé obce, tedy do záležitostí politických (epi ta koina tês poleôs ienai, Sedmý dopis 324b9-c1), byl nejživější. Pro jakoukoli pozitivní politickou činnost však nebylo místo, a tak Platon do Faidru vložil své naděje v lepší demokracii vedenou skutečným, filozoficky koncipovaným řečnickým uměním, zaměřeným k dobru a postaveným na dialektice. Po aristokratickém převratu, kterým se vláda dostala do rukou Třiceti, v Athénách nebylo místo pro rétoriku, a jak nás o tom informuje Xenofon, Kritias spolu s Chariklem „vydal zákon, kterým se zakazovalo vyučování rétorice“ (en tois nomois egrapse logôn technên mê didaskein, Vzpomínky na Sokrata I.ii.31)

Charmidu Platon dělá vše pro to, aby z Faidru zachránil, co za záchranu stálo. To jsou především Sokratovy dvě řeči o lásce, zejména řeč druhá, v níž pravá láska, soustředěná na filozofii, a tak silou nahlédnuté ideje krásna a sôphrosunê osvobozená od sexuálního styku (253c7-256b7), přináší filozofovi a jeho miláčkovi to největší dobrodiní zde na zemi: „Takoví lidé tráví vezdejší život blaženě a v svornosti (makarion men kai homonoêtikon ton enthade bion diagousin), majíce v moci sami sebe a jsouce spořádaní (enkrateis hautôn kai kosmioi ontes), když si podrobili to, čím vznikala špatnost duše (doulôsamenoi men hô̢ kakia psuchês enegigneto), a osvobodili to, čím vznikala zdatnost (eleutherôsantes de hô̢ aretê). Po skončení tohoto života (teleutêsantes de dê) … mají získáno vítězství v jednom ze tří zápasů vpravdě olympijských (tôn triôn palaismatôn tôn hôs alêthôs Olumpiakôn hen nenikêkasin), vítězství, nad které nemůže člověku poskytnouti většího dobra ani lidská rozumnost, ani božská šílenost (hou meizon agathon oute sôpohrosunê anthrôpinê oute theia mania dunatê porisai anthrôpô̢).“ (256a8-b7)

O jakých třech vítězstvích tu Platonův Sokrates mluví? Duše, které během své nebeské poutě nedokázaly nahlédnout ideje, jimž přináleží pravé bytí, ztrácejí své perutě a jsou inkarnovány. Většina z nich se pak potácí od inkarnace k inkarnaci po deset tisíc let, „kromě duše toho, kdo nezáludně filozofoval (plên hê tou philosophêsantos adolôs) neb filozoficky miloval (ê paideratêsantos meta philosophias); tyto v třetím tisíciletém kruhu (hautai de tritê̢ periodô̢ tê̢ chilietei), jestliže si zvolí třikrát za sebou takovýto život (ean helôntai tris ephexês ton bion touton), nabudou takto perutí (houtô pterôtheisai) a v třítisícím roce odcházejí (trischiliostô̢ etei aperchontai, 249a1-5)“ – osvobozeni od koloběhu života na zemi a v podsvětí, a tak zbaveni smrti.

V příspěvku ‚Platonův Charmides ve světle jeho Faidru‘ jsem ukázal, že epô̢dê (Novotného „zaříkání“) v Charmidu, specifikovaná jako krásné řeči, které duši přinášejí sôphrosunê (uměřenost, rozumnost) poukazuje k Sokratovým dvěma řečem o lásce, v nichž sôphrosunê hraje centrální úlohu; v té první řeči sôphrosunê lidská (anthrôpinê), v palinodii idea sôphrosunê, tedy sôphrosunê, které náleží pravé bytí. Tu k tomu jen dodám, že k palinodii ve Faidru, v níž nezáludná filozofie nebo láska vedená filozofií člověka „po třech vítězstvích“ zbavuje koloběhu života a smrti, Platon poukazuje v Charmidu hned když Sokrates vykládá, jak se dostal k epô̢dê, která v duši vzbuzuje sôphrosunê: „Já jsem se ji naučil (emathon d‘ autên egô) tam na vojně (ekei epi stratias) od jednoho z thráckých lékařů, žáků Zalmoxidových (para tinos tôn Thra̢kôn tôn Zalmoxidos iatrôn), kteří prý pomáhají i k nesmrtelnosti (hoi legontai kai apathanatizein, 156d4-6).“

Tuesday, December 5, 2017

Platonův Charmides ve světle jeho Faidru

Sokrates v Charmidu vykládá, jak Charmides vešel do palaistry: „On přišel (ho d‘ elthôn) a posadil se mezi mne a Kritiu (metaxu emou te kai tou Kritiou ekathezeto, 155c4-5) … a on se mi podíval nevýslovným způsobem do očí (eneblepsen te moi tois ophthalmois amêchanon ti hoion) a dělal pohyb (kai anêgeto), jako by se mne chtěl tázat (hôs erôtêsôn, 155c8-d1) … tehdy jsem (tote dê), můj drahý (ô gennada), uviděl pod šatem jeho tělo (eidon te ta entos tou himatiou) a hořel jsem (kai ephlegomên) a již jsem nebyl při sobě (kai ouket‘ en emautou ên, 155d3-4, překlad pasáží z Charmidu F. Novotný).“

Ve Faidru, v Palinodii opěvující šílenost pravé lásky, Sokrates užívá výrazu „jsou vzrušeny (ekplêttontai) a již nejsou své“ (kai ouket‘ hautôn gignontai, 250a6-7), když mluví o duších, kterým jejich paměť při zahlédnutí pozemské krásy umožnuje rozpomenout se na pravou krásu, kterou nahlížely před svým pádem a svou první inkarnací.

Charmidu Sokrates vykládá celou historii svého setkání s Charmidem svému příteli (ô hetaire, 154b8), kterého nejmenuje. Když přichází k momentu, kdy ho pohled na Charmidovo tělo vzrušil, takže „již nebyl při sobě“, tu svého přítele oslovuje ô gennada. Novotný zde toto oslovení překládá slovy „můj drahý“, čímž zakrývá vztah tohoto místa k Faidru, kde Sokratovo „gennadas kai pra̢os to êthos“ překládá slovy „člověk šlechetné a mírné povahy“ (243c3). Bod, ve kterém Platonův Sokrates ve Faidru tohoto výrazu užívá, vrhá světlo na Platonovo/Sokratovo pojetí lásky. Se zrakem obráceným k Palinodii, v níž bude opěvovat pravou lásku, Sokrates se tu odvrací jak od Lysiovy řeči přečtené Faidrem, která horovala pro sex prostý lásky, tak i od své řeči, analogické k řeči Lysiově, v níž lásku popsal jako nemoc duše zaměřené na sexuální gratifikaci milovníka, nemoc poškozující duši, tělo, i majetek: „Neboť kdyby nás náhodou slyšel člověk šlechetné a mírné povahy (ei gar akouôn tis tuchoi hêmôn gennadas kai pra̢os to êthos), který miluje nebo někdy dříve miloval druhého také s takovou povahou (heterou de toioutou erôn ê kai proteron pote erastheis) … nemyslíš, že by se domníval, že slyší lidi (pôs ouk an oiei auton hêgeisthai akouein) … kteří neviděli žádné ušlechtilé lásky (oudena eleutheron erôta heôrakotôn, 243c2-8, překlad pasáží z Faidru F. Novotný)?“

Charmidu Sokrates „přichází k sobě“ tím, že obrátí svůj zrak na „jakási zaříkání“ (epô̢dê tis, 155e4), která uzdravují duši: „Tato zaříkání (tas d‘ epô̢das tautas) jsou krásné řeči (tous logous einai tous kalous); z takovýchto řečí (ek tôn logôn toioutôn) vzniká v duši rozumnost (en tais psuchais sôphrosunên engignesthai, 157a4-6)“. Krásné řeči, ke kterým tu Sokrates poukazuje, leží mimo Charmides, který je věnován filozofickému zkoumání toho, co sôphrosunê (rozumnost/uměřenost) je. Jejich význam je zdůrazněn v závěru dialogu, kde se Charmides rozhodl svou duši Sokratovým „krásným řečem“ otevřít. Ve Faidru, po Sokratově přednesení Palinodie na lásku, Faidros obdivuje krásu té řeči: „Nad tvou řečí však jsem již dávno pln obdivu (ton logon de sou palai thaumasas echô); o tolik jsi ji udělal krásnější nežli tu první (hosô̢ kalliô tou proterou apêrgasô, 157c1-2).“ V Palinodii, když filozof krásného hocha uvidí, jeho „paměť (hê mnêmê) se přenese ke skutečnosti krásy (pros tên tou kallous phusin ênechthê) a opět ji uvidí (kai palin eiden autên) stojící s uměřeností na posvátném podstavci (meta sôphrosunês en hagnô̢ bathrô̢ bebôsan, 254b5-7)“.

Novotného dvojí překlad Platonovy sôphrosunê, kde v Charmidu překládá tuto zdatnost jako „rozumnost“, ve Faidru jako „uměřenost“, zakrývá úzký vztah Charmidu k Faidru.

***
Proti mé domněnce, že svým poukazem na krásné řeči, které mají dát v duši vzniknout sôphrosunê, Platon poukazuje na Sokratovy dvě řeči ve Faidru – řeč první Faidros vidí jako méně krásnou než Palinodii, řeč druhou, nicméně krásnou; Sokratovo odsouzení té první řeči ve chvíli, když se chystá přednést svou Palinodii (242d-243d) a když tuto končí (257a-b), je přivedeno na správnou míru ve druhé části dialogu, kde ta řeč první je charakterizovaná jako „řeč“ (logos) která „nalezla (epheurôn), co by se mohlo nazývat jakousi levou láskou (onomazomenon skaion tina erôta), a tu zcela po právu pokárala (eloidorêsen mal‘ en dikê̢, 266a5-6)“ – lze namítnout, že v Charmidu Sokrates tvrdí, že se krásnou řeč, ke které poukazuje, „naučil tam na vojně od jednoho z thráckých lékařů, žáků Zalmoxidových“ (emathon d‘ autên egô ekei epi stratias para tinos tôn Thra̢kôn tôn Zalmoxidos iatrôn, 156d4-5).

Na tuto námitku odpovídám, že Platonův Sokrates v Charmidu zdůrazňuje vymyšlenost celé té situace, v níž na krásné řeči – respektive krásnou řeč; Sokrates povětšině o tom „zaříkání“ (epô̢dê), které má v duši vyvolat sôphrosunê, mluví v singuláru – poukáže. Ta situace je navozená Kritiovým příkazem jeho sluhovi: „Hochu (Pai), zavolej Charmida (kalei Charmidên) a řekni mu (eipôn), že ho chci dovést k lékaři (hoti boulomai auton iatrô̢ sustêsai) stran té churavosti (peri tês astheneias), na kterou si mi nedávno stěžoval (hês prô̢ên pros me elegen hoti asthenoi),“ načež se Kritias obrátil k Sokratovi se slovy: „Před krátkým časem mi říkal (Enanchos toi ephê), že ho jaksi tíží hlava (barunesthai ti tên kephalên), když ráno vstává (heôthen anistamenos); nuže co ti brání (alla ti se kôluei), abys před ním nedělal (prospoiêsasthai pros auton), jako bys znal nějaký lék proti bolení hlavy (epistasthai ti kephalês pharmakon)?“ – Sokrates: „Nic (Ouden), odpověděl jsem (ên d‘ egô), jen ať přijde (monon elthetô).“ (155b1-7)

Když pak Sokrates mluví k Charmidovi, tu dále naznačuje vymyšlenost svého připsání oněch „zaříkání“ Zalmoxidovi: „Jestliže už v tobě jest (ei men soi êdê parestin), jak tvrdí tuhle Kritias (hôs legei Kritias hode), rozumnost (sôphrosunê) a jestliže jsi sdostatek rozumný (kai ei sôphrôn hikanôs), tu bys již nic nepotřeboval (ouden soi eti edei), ani Zalmoxidových zaříkání ani zaříkání Seveřana Abarida (oute tôn Zalmoxidos oute tôn Arabidos tou Huperboreou epô̢dôn, 158b5-8).“

K Zalmoxidovi Novotný poznamenává: „Zalmoxis byl thrácký bůh, podle tohoto místa (156d5) bůh lékařství. Řekové usedlí u Černého moře o něm vypravovali, že to byl původně člověk, otrok a žák Pythagorův. Viz Herodotus IV, 94-96.“ K Abaridovi píše: „Seveřané (Hyperboreové) byli podle řeckých pověstí národ, žijící daleko na severu zbožným a šťastným životem. Abaris, kněz Apollonův, chodil prý po světě se zlatým šípem Apollonovým, čině divy a věště; vypravovalo se také, že na tom šípu jezdil. Viz Herodotus IV, 36.“

Tak jako v Charmidu Sokrates připisuje ona „zaříkání“ tu Zalmoxidovi, tu Abaridovi, tak ve Faidru připisuje svou první řeč o lásce tu Faidrovi, který ho k ní přinutil (244a1), tu krásné básnířce Sapho nebo moudrému básníkovi Anakreontovi, od nichž ji slyšel: „Jaký mám důkaz pro to, co říkám (pothen dê tekmairomenos legô;)? Mám jaksi plné srdce, vzácný příteli (plêres pôs, ô daimonie, to stêthos echôn), a cítím (aisthanomai), že bych vedle této řeči [řeči Lysiovy] dovedl promluviti (para tauta an echein eipein) jinou ne horší (hetera mê cheirô). Že pak jsem sám od sebe z toho nic nevymyslil (hoti men oun para ge emautou ouden autôn enenoêka), vím dobře (eu oida), jsa si vědom své nevědomosti (suneidôs emautô̢ amathian); zbývá tedy (leipetai dê), myslím (oimai), že jsem jako nádoba naplněn odněkud z cizích zdrojů prostřednictvím sluchu (ex allotriôn pothen namatôn dia tês akoês peplêrôsthai me dikên angeiou). Avšak pro svou tupost jsem zapomněl zase i to samo (hupo de nôtheias au kai auto touto epilelêsmai), jak (hopôs te) a od koho jsem to slyšel (kai hôntinôn êkousa).“ (235c4-d3) Svou Palinodii pak Sokrates připisuje básníku Stesichorovi, který ho k ní inspiroval (244a2-3).

Ještě jen poznamenám, že Novotný svým „zaříkáním“ překládá termín epô̢dê, čímž opět zakrývá spojení CharmiduFaidrem. Sokratova epô̢dêCharmidu je „píseň“ pronášená k duši, aby v ní vznikla sôphrosunê (moudrost/uměřenost), a jako taková poukazuje k Palinô̢dia ve Faidru, k té písni, v níž pohled na hochovu krásu v duši zamilovaného filozofa evokuje pohled na skutečnost krásy stojící spolu se sôphrosunê na posvátném podstavci (254b5-7)“.

***
V závěru Charmidu Sokrates konstatuje, že se sôphrosunê díky jeho zkoumání ukázala neužitečnou, a obrací se na Charmida s tím, že ho velice mrzí (panu aganaktô, 175d6), „jestliže ty (ei su), jenž jsi takový svým vnějším vzhledem (toioutos ôn tên idean) a k tomu ve své duši velmi rozumný (kai pros toutô̢ tên psuchên sôphronestatos), nebudeš mít z této své rozumnosti žádného užitku (mêden onêsê̢ apo tautês tês sôphrosunês) a nic ti v životě neprospěje svou přítomností (mêde ti s‘ ôphelêsei en tô̢ biô̢ parousa, 175d7-e2).“ Pak hořekuje nad tím, že se nadarmo s velkým úsilím učil Thrákově epódé, když se tato vztahuje k věci bez užitku. Nakonec však z tohoto výsledku zkoumání viní svou neschopnost cokoliv zkoumat: „neboť jsem přesvědčen, že rozumnost je veliké dobro (epei tên ge sôphrosunên mega ti agathon einai), a jestliže je máš (kai eiper ge echeis auto), že jsi blažen (makarion einai se). Nuže viz (all‘ hora), zdali je máš (ei echeis te) a nic nepotřebuješ toho zaříkání (kai mêden deê̢ tês epô̢dês); neboť jestliže máš (ei gar echeis), spíš bych ti poradil (mallon an egôge soi sumbouleusaimi), abys mne pokládal za tlachala (eme men lêron hêgeisthai einai) a za člověka, který není schopen úvahou něco hledat (kai adunaton logô̢ hotioun zêtein), avšak o sobě aby sis myslil (seauton de), že čím jsi rozumnější (hosô̢per sôphronesteros ei), tím jsi také šťastnější (tosoutô̢ einai kai eudaimonesteron).“ (175e6-176a5)

Charmides na to reaguje tím, že velice potřebuje onu epódé ( „zaříkání“), a že se od Sokrata nechá zaříkávat (epa̢desthai, 176b3) den co den. Kritias mu to jeho odhodlání schvaluje a vidí v tom potvrzení toho, „že jsi rozumný“ (hoti sôphroneis, 176b6). Když se Sokrates ptá, o čem se to spolu radí, Charmides odpovídá, že se již uradili. Tu se Sokrates otáže: „Užiješ tedy násilí (Biasê̢ ara), a ani mi nepovolíš předběžné vyšetřování (kai oud‘ anakrisin moi dôseis;)?“ – Charmides: „Buď jist, že užiji násilí (Hôs biasomenou), když (epeidêper) tento zde přikazuje (hode ge epitattei); vzhledem k tomu zase ty uvažuj (pros tauta su au bouleuou), co uděláš (hoti poiêseis).“ – Sokrates: „Žádná nezbývá úvaha (All‘ oudemia leipetai boulê); neboť tobě (soi gar), když by ses pokoušel něco udělat (epicheirounti poiein hotioun) a užíval násilí (kai biazomenô̢), nikdo na světě nebude s to odporovat (oudeis hoios t‘ estai enantiousthai anthrôpôn).“ – Charmides: „Tedy neodporuj ani ty (Mê toinun mête su enantiou)!“ – Sokrates: „Nebudu tedy odporovat (Ou toinun enantiôsomai).“ (176c7-d5)

V příspěvku nazvaném „Platonův Menon v souvislosti s datováním a interpretací jeho Charmidu“ jsem poukázal na význam této závěrečné scény pro datování Charmidu. Považuji totiž za nemyslitelné, že Platon mohl tuto scénu napsat poté, co vláda Třiceti tyranů, vedená Kritiou, Sokratovi přikázala, aby spolu se čtyřmi dalšími zatknul a na smrt přivedl Leonta Salaminského, a Sokrates příkazu neuposlechl, čímž se sám vystavil nebezpečí smrti, kterému unikl jen proto, že „ta vláda brzo padla“ (hê archê dia tacheôs kateluthê), jak Platon zdůrazňuje v Obraně Sokrata (32c8) i v Sedmém dopisu (324d-325a).

Tato závěrečná scéna v Charmidu má zcela jiný význam, nahlížíme-li ji v rámci dramatického datování dialogu, jak se odehrála bezmála třicet let před jeho sepsáním. Tu si mladičký Charmides dobře uvědomil, že Sokrata hluboce zaujal, a v tom nejlepším smyslu slova z toho těží, Sokratovi poroučí, a s hravostí mu hrozí násilím, kdyby ho neuposlechnul. A Sokrates si od něho nechává poroučet, tak jako si nechává mnoho líbit od mladého a krásného Menona v Menonu.

Když Charmides nahlédneme z tohoto zorného úhlu, tu nás zavede k Faidru Charmidovo doznání, že velice potřebuje Sokratovy epódy – „krásné řeči“ (logous tous kalous, 157a4-5) – a že je připraven použít násilí, aby došel svého a těch epód se mu od Sokrata dostalo. Když totiž Faidros ve Faidru přečetl Lysiovo erotické paignion (řeč koncipovaná jako hříčka, pro zábavu), Sokrates prohlásil, že jeho hruď je plná jiné řeči „o nic horší“ (mê cheirô, 235c6). Když ho však Faidros měl k tomu, aby řeč pronesl, začal se zdráhat a vykrucovat. A tu se Faidros uchýlil k pohrůžce, že užije násilí, nedá-li Sokrates jinak: „Jsme sami dva na osamělém místě (esmen de monô en erêmia̢), já jsem silnější (ischuroteros d‘ egô) a mladší (kai neôteros), a ze všeho toho pochop, co ti pravím (ek de hapantôn toutôn sunes ho toi legô) a nikterak si nepřej mluviti raději z přinucení než dobrovolně (kai mêdamôs pros bian boulêthê̢s mallon ê hekôn legein, 236c8-d3).“

Tu stojí za zmínku, že i ve Faidru má tato výhružka charakter hry, která se odehrává mezi filozofem a mladším mužem, o něhož má filozof zájem. Jakkoliv tu Faidros vystupuje jako milovník Lysii, jeho miláčka (279b1-3), v rámci dialogu ho Sokrates bere jako hocha, který ho k jeho dvěma krásným řečem o lásce inspiruje; když se chystá přednést Palinodii, zvolá: „Kdepak mám toho hocha (Pou dê moi ho pais), ke kterému jsem mluvil (pros hon elegon;)? Aby vyslechl i toto (hina kai touto akousê̢), a aby se nestalo, že by bez vyslechnutí dříve vyhověl nemilujícímu (kai mê anêkoos ôn phthasê̢ charisamenos tô̢ mê erônti).“ Faidros mu odpovídá: „Ten je stále přítomen vedle tebe hodně blízko (Houtos para soi mala plêsion aei parestin), kdykoli chceš (hotan su boulê̢).“ (243e4-8)

Wednesday, November 29, 2017

Platonův Charmides a Faidros, s přihlédnutím k jeho Obraně Sokrata

V předchozím příspěvku jsem uvedl vnější, politicky motivovaný důvod pro Platonovo krátké, za to však výrazné, exponování Chairefonta na počátku Charmidu. Nyní uvedu důvod vnitřní, který vedl Platona k tomu, aby v Charmidu Chairefonta uvedl. Začít musím opět Platonovou Obranou Sokrata, kde Sokrates vypráví, jak Chairefon zasáhl do jeho života.

„Víte (iste dê), jaký byl Chairefon (hoios ên Chairephôn), jak prudký (hôs sphodros), do čehokoli se dal (eph‘ hoti hormêseien). A tak kdysi zašel do Delf (kai dê pote kai eis Delphous elthôn) a osmělil se dáti bohu tuto otázku (etolmêse touto manteusasthai) … zdali je někdo moudřejší než já (ei tis emou eiê sophôteros). Tu Pythia odpověděla (aneilen oun hê Pythia), že nikdo není moudřejší (mêdena sophôteron einai) (21a3-7) … Když jsem uslyšel ta slova (tauta egô akousas), přemýšlel jsem takto (enethumoumên houtôsi): „Co tím asi bůh míní (Ti pote legei ho theos) a co asi naznačuje (kai ti pote ainittetai;)? Vždyť já jsem si vědom, že nejsem ani dost málo moudrý (egô gar dê oute mega oute smikron sunoida emautô̢ sophos ôn); co tedy asi míní (ti oun pote legei), když praví (phaskôn), že jsem já nejmoudřejší (eme sophôtaton eiani;)?“ (21b2-6, překlad pasáží z Platonovy Obrany Sokrata F. Novotný)

Sokrates pak vykládá, jak ho tento výrok Delfské věštírny přiměl k tomu, že začal hledat muže moudřejšího, aby tak věštírnu usvědčil z nepravdy. A tak šel za jedním z mužů, který se zdál být moudrým: „A tu, když jsem ho prozkoumával (diaskopôn oun touton) … a rozmlouval s ním (kai dialegomenos autô̢), nabyl jsem mínění (edoxe moi houtos ho anêr), že se tento muž zdá moudrým (dokein men einai sophos), jak mnoha jiným lidem (allois te pollois anthrôpois), tak obzvláště sám sobě (kai malista heautô̢), ale že moudrý není (einai d‘ ou, 21c5-7).“ A pak šel k dalšímu, který se zdál ještě moudřejším, a dalšímu, vždy však to skončilo stejně: „Odcházeje uvažoval jsem sám u sebe (pros emauton d’oun apiôn elogizomên), že proti tomuto člověku jsem já opravdu moudřejší (hoti toutou men tou anthrôpou egô sophôteros eimi); bezpochyby totiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dokonalého (kinduneuei men gar hêmôn oudeteros ouden kalon k’agathon eidenai), ale tento se při svém nevědění domnívá, že něco ví (all‘ houtos men oietai ti eidenai ouk eidôs), kdežto já (egô de) ani nevím, ani se nedomnívám, že vím (hôsper oun ouk oida, oude oiomai); podobá se tedy (eoika g’oun), že jsem nad něho moudřejší aspoň o něco málo, právě o to (toutou ge smikrô̢ tini autô̢ toutô̢ sophôteros einai), že co nevím (hoti ha mê oida), ani se nedomnívám, že vím (oude oiomai eidenai, 21d2-7).“

Když srovnáme FaidrosCharmidem, tu shledáme, že Platonův Faidros v Sokratovi vyvolal podobnou reakci, jakou v něm vyvolal výrok boha pronesený ústy Pythie, který Chairefon přinesl z Delfské věštírny: agravaci jeho filozofického nevědění.

Platon si byl vědom Sokratova filozofického nevědění, když ho představil ve Faidru, jak o sobě prohlašuje: „Nedovedu ještě (ou dunamai pô) podle toho nápisu v Delfách (kata to Delphikon gramma) poznat sám sebe (gnônai emauton); proto se mi zdá směšno (geloion dê moi phainetai), když ještě toto neznám (touto eti agnounta), zkoumat cizí věci (ta alotria skopein, 229e5-230a1, překlad F. Novotný).“ Pak mu však dal do úst své vlastní poznání, kterým Sokratovo nevědění překročil. Tak v Palinodii na lásku Sokrates začíná dokazovat, že pravá láska „je dávána od bohů k největšímu štěstí“ (ep‘ eutuchiâ̢ tê̢ megistê̢ para theôn didotai, 245b7-c1), důkazem nesmrtelnosti duše, kterou definuje jako „to, co pohybuje sebe sama“ (to hauto kinoun, 245c7). Tu Platon překročil hranice toho, s čím se Sokrates mohl smířit. A tak v Charmidu Platon nechává Sokrata pochybovat o samé možnosti toho, že by něco takového, jako „pohyb, který pohybuje sebe sama (kinêsis autê heautên kinein, 168e9-10),“ mohlo vůbec existovat. Sokrates tu nicméně své nevědění nestaví proti Platonovi: „Jistě je tu potřebí, příteli, nějakého velikého člověka (megalou dê tinos, ô phile, andros dei), který by to o všech případech dostatečně rozlišil (hostis touto kata pantôn hikanôs diairêsetai), zdali žádné ze jsoucen nemá svou způsobilost samo v poměru k sobě samému (poteron ouden tôn ontôn tên hautou dunamin auto pros heauto pephuken echein), nýbrž k něčemu jinému (alla pros allo), či některá ano (ê ta men), jiná ne (ta d‘ ou, 169a1-5, překlad F. Novotný).“

Tuesday, November 28, 2017

Chairefon v Platonově Charmidu, Obraně Sokrata a Gorgiu, s přihlédnutím k Aristofanovým Vosám, a Ptákům

Ve svém předposledním příspěvku nazvaném ‚Platonův Menon v souvislosti s datováním a interpretací jeho Charmidu‘ jsem datoval sepsání a publikaci Charmidu do počátečního období vlády Třiceti, než se tato zvrhla v tyranidu. Toto datování lze upřesnit, respektive konkretizovat. V Obraně Sokrata se totiž dovídáme, že Chairefon byl jedním z těch, kdo za vlády Třiceti tyranů odešel do vyhnanství. To, jak Platon nechává Chairefonta v Charmidu vystupovat, nám umožňuje Charmides datovat před tím, než Chairefon do vyhnanství odešel.

Ve své obranné řeči před soudem Sokrates Chairefonta uvádí následovně: „Chairefonta (Chairephônta) jste bez pochyby znali (gar iste pou). Ten byl od mládí mým druhem (houtos emos te hetairos ên ek neou) a také byl přívržencem vaší lidové strany (kai humôn tô̢ plêthei hetairos te), spolu odešel do vyhnanství (kai sunephuge tên phugên tautên) a s vámi se vrátil domů (kai meth‘ humôn katêlthe).“ (20e6-21a2, překlad pasáží z Platonovy Obrany Sokrata F. Novotný)

Charmidu Sokrates vypráví, že se vrátil z Poteidaie, z vojenského ležení, a na druhý den šel do Taureovy palaistry, kde zastihl řadu svých známých: „a Chairefon (Chairephon de), jak už je tak divoký (hate kai manikos ôn), vyskočil a z jejich středu (anapêdêsas ek mesôn) běžel ke mně (ethei pros me) a chytiv mě za ruku (kai mou labomenos tês cheiros) řekl: Sokrate (Ô Sôkrates, ê d‘ hos), jak jsi vyvázl z toho boje (pôs esôthês ek tês machês;)? (153b2-4) … Nuže posaď se a vypravuj nám (deuro dê kathezomenos hêmin diêgêsai), neboť jsme se ještě všeho určitě nedověděli (ou gar ti pô panta saphôs pepusmetha). A přitom mě vede a posadí (kai hama me kathizei agôn) vedle Kritia Kallaischrova (para Kritian ton Kallaischrou).“ (153c5-7, překlad pasáží z Charmidu F. Novotný)

Když se Sokrates otázal, zda za tu dobu, co byl na vojně, vyrostli nějací mladí mužové vynikající „moudrostí (sophiâ̢) nebo krásou (ê kallei) nebo obojím (ê amphoterois, 153d4-5)“, Kritias poukázal na Charmida, který právě přicházel. Když Charmides vešel, Chairefon se připojil ke Kritiově chvále: „Jak se ti zdá ten mládenec (Ti soi phainetai ho neaniskos), Sokrate (ô Sôkrates;)? Není-li hezký v obličeji (Ouk euprosôpos)?“ – Sokrates: „Neobyčejně (Huperphuôs), řekl jsem (ên d‘ egô).“ – Charmides: „Avšak kdyby se chtěl svléci (Hotan mentoi ei etheloi apodunai), bude se ti zdát (doxei soi), že jeho obličej není nic (aprosôpos einai); tak překrásné má tělo (houtôs to eidos pankalos estin)!“ (154d1-5)

Po těchto slovech Chairefon v dialogu nehraje žádnou roli. Zřejmě je Platonem v dialogu uveden proto, aby Sokrates ukázal jeho přátelský vztah ke Kritiovi a zdůraznil jeho obdiv k Charmidovi. To bylo zapotřebí udělat, jakmile se Třicet chopili vlády a pod vedením Theramenovým začali obec očišťovat od donašečů, kteří byli aristokratům v době demokracie na obtíž. Lze totiž usoudit, že Chairefon poukazoval na nepravosti aristokratů, ne však pro to, aby si tak od nich vynutil úplatky, nýbrž proto, že mu šlo o spravedlnost.

V Aristofanových Vosách opilý Filokleon nad ránem cestou z hostiny převrhne na tržišti stánek prodavačky chleba. Ta mu hrozí, že ho požene k soudu, a jako svědka si vezme Chairefonta (klêtêr‘ echousa Chairephônta toutoni, 1408). Filokleon se Chairefontovi vysmívá, že je ochoten být ženě svědkem (kai su dê moi, Chairephôn, gunaiki klêteuôn, 1412-13, Dobree, Starkie).

Aristofanova komedie Ptáci byla dána na scénu v roce 414. Rok před tím, v roce 415 došlo v Athénách k osudnému poničení sošek Hermů a Peisandros byl jedním z těch, kdo byli pověřeni úkolem najít ty, kdo se zločinu dopustili. V této funkci se ukázal být mimořádně aktivní. Prohlašoval, že poničení Hermů bylo předehrou k zvrácení demokracie, a ti, kdo se toho dopustili musí být nalezeni (Andocides, De Mysteriis 36). Ke konci komedie chór zpívá o „nemytém Sokratovi (aloutos Sôkratês)“, který psuchagôgei „přivádí duše mrtvých z podsvětí“, respektive „vodí lidské duše svou výmluvností“ – ve Faidru Sokrates definuje rétoriku jako „jakési umění vodit lidské duše skrze řeči (psuchasgôgia tis dia logôn, 261a8)“. Peisandros k němu přichází, protože chce vidět svou duši (deomenos psuchên idein), která ho za živa opustila (hê zônt‘ ekeinon proulipe) – zde si chór tropí žert z Peisandrovy proslulé zbabělosti. Aby svou duši z podsvětí přilákal, Peisandros jako oběť nabízí (sphagi‘ echôn) jakési mládě velblouda (kamêlon amnon tin‘). Z podsvětí mu však přijde nahoru (k‘a̢t‘ anêlth‘ autô̢ katôthen) Chairefon, ten netopýr (Chairephôn hê nukteris, Ptáci 1553-1564). Aristofanes tu zřejmě naráží na Peisandrovu roli „hledače“ (zêtêtês) těch, kdo poničili Hermy, a podle jeho tvrzení tak chtěli zahájit zničení demokracie, a to, že mu místo jeho zbabělé duše z podsvětí přišel nahoru Chairefon mohlo působit jako žert pouze za předpokladu, že Chairefon byl znám svou horlivostí v potírání zločinů a přečinů.

Oba tyto satirické šlehy vůči Chairefontovi se vyjasní, nahlédneme-li je ve světle Platonova Gorgiu, kde Sokrates Gorgiovu žákovi Polovi dokazuje, že spravedlivý trest (to dikên didonai) zbavuje člověka největšího zla (megistou kakou apallagê ên), špatnosti (ponêrias, 478d4-5): „Člověk musí sám sebe co nejvíce hlídat (dei men gar auton heauton malista phulattein), aby se nedopustil bezpráví (hopôs mê adikêsei, 480a2-4) … Kdykoli však se dopustí bezpráví (Ean de ge adikêsê̢), buď sám (ê autos) nebo někdo jiný (ê allos tis) z těch, na kterých mu záleží (hôn an kêdêtai), musí sám dobrovolně jíti tam (auton hekonta ienai ekeise), kde by co nejdříve (hopou hôs tachista) dostal trest (dôsei dikên), k soudci (para ton dikastên), jako k lékaři (hôsper para ton iatron), spěchaje (speudonta), aby choroba nespravedlnosti nezastarala (hopôs mê enchronisthen to nosêma tês adikias) a neučinila duši rozhlodanou (hupoulon tên psuchên poiêsei) a nezhojitelnou (kai aniaton, 480a6-b2) … Tedy k obraně (Epi men ara to apologeisthai) nespravedlivého jednání (huper tês adikias) buď vlastního (tês hautou) nebo rodičů (ê goneôn) nebo přátel (ê hetairôn) nebo dětí (ê paidôn) nebo k obraně nespravedlivého skutku vlasti (ê patridos adikousês) není nám rétorika nijak užitečná (ou chrêsimos ouden hê rêtorikê hêmin), Pole (ô Pôle), leda že by si někdo pomyslil (ei mê tis hupolaboi), že k něčemu opačnému (epi t’ounantion) – že je třeba žalovat (katêgorein dein) za prvé sebe sama (malista men heautou), potom (epeita de) i své blízké (kai tôn oikeiôn) a ostatní přátele, kdokoli by kdy činil bezpráví (kai tôn allôn hos an aei tôn philôn tunchanei adikôn), a neskrývat nespravedlivé jednání, nýbrž přivádět je na světlo (kai mê apokruptesthai all‘ eis to phaneron agein to adikêma), aby takový člověk dostal trest (hina dô̢ dikên) a se uzdravil (kai hugiês genêtai) (480b7-c5) … K takovým věcem (epi ta toiauta) se mi zdá (emoige dokei), Pole (ô Pôle), rétorika užitečná (hê rêtorikê chrêsimos ousa), neboť (epei) pro toho, kdo nehodlá činit bezpráví (tô̢ ge mê mellonti adikein), nezdá se mi být její užitečnost nějak veliká (ou megalê tis moi dokei hê chreia autês einai), ač je-li tu vůbec nějaká užitečnost (ei dê kai esti tis chreia), když se v předchozích úvahách nikde neukázala (hôs en ge tois prosthen oudamê̢ ephanê ousa).“ Tu se Kallikles obrátí na Chairefonta: „Řekni mi (Eipe moi), Chairefonte (ô Chairephôn), mluví tohle Sokrates vážně (spoudazei tauta Sôkratês), či žertuje (ê paizei;)?“ -  Chairefon: „Mně se zdá (Emoi men dokei), Kalliklee (ô Kallikleis), že mluví až příliš vážně (huperphuôs spoudazein).“ (481b1-9, překlad F. Novotný)


Chairefon zřejmě vzal tuto stránku Sokratova filozofování „až příliš vážně“, a bylo to o něm známo. Proto ho mohl Aristofanes v těchto souvislostech uvést do svých komedií. A proto Platon v Charmidu udělal, co mohl, aby ho ochránil, když se Třicet chopili vlády a začali obec očišťovat od těch, kdo v době demokracie ztěžovali aristokratům život.

Sunday, November 26, 2017

Statistická anomálie? – A tak se ptám

V lednu tomu bude deset let, co jsem svým ‚Ztraceným Platonem‘ (The Lost Plato) otevřel svou webovou stránku www.julius tomin.org. Kdykoli mě napadlo, mohl jsem se podívat na statistické údaje, kde jsem se mohl dovědět, zda je o mou práci nějaký zájem. To vše se změnilo 10. listopadu tohoto roku (2017); od toho dne statistické údaje na mé webové stránce přestaly fungovat. Že by se od toho dne lidi na mou webovou stránku přestali dívat? To se mi nezdá. Tak od 1. do 9. listopadu jsou základní údaje následující: Unique visitors 345, Number of visits 558, Pages 890, Hits 1380, Bandwidth 126.93 MB. To zhruba odpovídá celoměsíčním údajům z předchozích měsíců. Říjen Unique visitors 1013, Number of visits 1746, Pages 3146, Hits 5326, Bandwidth 766.81 MB; září: Unique visitors 1262, number of visits 1923, Pages 3318, hits 5768, Bandwidth 793.28 MB; srpen: Unique visitors 1054, Number of visits 1655, Pages 2572, Hits 4917, Bandwidth 485.59 MB … leden: Unique visitors 930, Number of visits 1536, Pages 4455, Hits 9153, Bandwidth 6.58 GB.
Že by tak najednou všichni o mou webovou stránku ztratili zájem? Není pravděpodobnější, že někdo statistické údaje na mé webové stránce zastavil? Jestliže ano, tedy: Kdo, a proč?
Nebo někdo učinil mou webovou stránku nedostupnou? Jestliže ano, opět se musím ptát: Kdo, a proč?
Uvádím tu deset nejnavštěvovanějších stránek během těch devíti listopadových dní. Těšilo mě, že největší zájem, jako skoro vždy, byl o mé čtení řeckých textů v originále. To mi říká, že někde po světě jsou lidé, kteří si uvědomují, že ten, kdo chce z kultury Starověkého Řecka čerpat veškerou duchovní sílu, kterou mu tato kultura nabízí, musí si k ní zjednat přístup prostřednictvím textů v originále.
115 different pages-url
Viewed
Average size
Entry
Exit

/
223
45.44 KB
204
200
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
74
5.50 KB
19
21
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
71
54.19 KB
7
6
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
61
127.48 KB
30
30
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
55
77.19 KB
50
50
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
28
4.94 KB
2
2
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
25
333.97 KB
23
23
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
22
81.04 KB
21
21
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
21
419.64 KB
20
18
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
20
89.46 KB
16
14
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hp.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hk.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/he.png
http://0202898.netsolhost.com/awstats/icon/other/hx.png
Others
290
263.07 KB
166
171